هیات علمیاعضای هیات علمی دانشکده

ردیف

نام و نام خانوادگی

 گروه اصلی

گروه یا گروههای مامور

۱

دکتر نرگس پورسینا

زیست مواد دارویی

-

۲

 دکتر سمیه صدیقیان

زیست مواد دارویی

-

۳

  دکتر علی رمضانی

زیست فناوری دارویی

زیست مواد دارویی

۴

دکتر علی شرفی

زیست فناوری دارویی

زیست مواد دارویی

۵

دکتر شهره محبی

شیمی داروئی

-

۶

دکتر کبری رستمی زاده

شیمی داروئی

زیست مواد دارویی

۷

دکتر ندا ادیب پور

شیمی داروئی

-

۸

دکترحسین دانافر

شیمی داروئی

زیست مواد دارویی- نانو فناوری داروئی

۹

دکتر حافظه صالح آبادی

شیمی داروئی

گروه کنترل غذا و دارو

۱۰

دکتر مهرداد حمیدی

فارماسیوتیکس

نانوفناوری دارویی- فارماکوتراپی

۱۱

دکتر فرامرز دوبختی

فارماسیوتیکس

-

۱۲

دکتر سعید رضایی

فارماسیوتیکس

فارماکوتراپی

۱۳

دکتر پریسا نوروزی

فارماسیوتیکس

-

۱۴

دکتر انسیه گلعلی

فارماسیوتیکس

فارماکوتراپی

۱۵

دکتر مسعود اسدی

فارماکوتراپی
۱۶ دکتر مونا مشیدی فارماکوتراپی -
۱۷ دکتر منیره مهام فارماکوتراپی -

۱۸

دکتر محمدرضا اسکندری

فارماکولوژی و سم شناسی

-

۱۹

دکتر مهدیه انوش

فارماکولوژی و سم شناسی

فارماکوتراپی

۲۰

دکتر مریم نوبرانی

فارماکولوژی و سم شناسی

فارماکوتراپی

۲۱

دکتر میر جمال حسینی

فارماکولوژی و سم شناسی

-

۲۲

دکتر ملیحه پارسا

فارماکولوژی و سم شناسی

-

۲۳

دکتر حامدقویمی

فارماکولوژی و سم شناسی

فارماکوتراپی

۲۴

دکترسینا عندلیب

فارماکولوژی و سم شناسی

-

۲۵

دکتر علیرضا یزدی نژاد

فارماکوگنوزی و داروسازی سنتی

-

۲۶

دکتر مهدی توکلی زاده اصفهانی

فارماکوگنوزی و  داروسازی سنتی

-

۲۷

دکتر ثمینه جعفری

فارماکوگنوزی و داروسازی سنتی

-

۲۸

دکتر مهران محسنی

کنترل غذا و دارو

-

۲۹

دکتر آزاده غفاری

کنترل دارو و غذا

نانوفناوری دارویی و فارماسیوتیکس

۳۰

دکتر مریم حسن

کنترل دارو و غذا

زیست فناوری دارویی

۳۱

دکتر سعید قنبر زاده

نانوفناوری دارویی

فارماسیوتیکس

۳۲

دکتر عزیز ملکی

نانوفناوری دارویی

-

۳۳

دکتر حمیدرضا خیری منجیلی

نانوفناوری دارویی

زیست فناوری دارویی

۳۴

دکتر زهرا کرمی

نانوفناوری دارویی

-

۳۵

دکتر محمدعلی شهبازی

نانوفناوری دارویی

زیست مواد دارویی و فارماسیوتیکس

۳۶

دکتر نرگس فروزیده

نانوفناوری دارویی

فارماسیوتیکس