ریاست دانشکده

دکتر مهران محسنی
 

تلفن : 33473638-024

دورنگار : 33473639-024

پست الکترونیک: mohsenimzums.ac.ir


مسئول دفتر ریاست :

تلفن : 33473635-024 داخلی 203
دورنگار : 33473639-024