معرفی دانشکده

AWT IMAGE

   


معرفی دانشکده داروسازی زنجان:

دانشکده داروسازی زنجان که یکی از آرزوهای دیرینه مردم شریف و دانش دوست این دیار بوده است، در تاریخ 85/12/5 با حضور وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دبیر محترم شورای آموزش داروسازی و تخصصی و فنی چند مسولین کشوری و استانی افتتاح شد. نخستین گروه دانشجویان داروسازی در تاریخ 85/11/28 در این دانشکده شروع به تحصیل نموده و طی دو سال گذشته در مهر ماه هر سال به تعداد 25 نفردانشجو از داوطلبان کنکور سراسری جهت تحصیل در رشته دکتری داروسازی در این دانشکده انتخاب شدند. دانشکده در شمالی ترین نقطه شهر زنجان در پردیس دانشگاه علوم پزشکی واقع شده است.فضاهای آموزشی و اداری با تجهیزات کامل جهت ارائه خدمات مطلوب به دانشجویان فراهم شده است.