اخبارپژوهشیکارگاه آموزشی ایمنی زیستی


دانشجویان گرامی :
 
طبق مصوبه شورای ایمنی زیستی در تاریخ 1398/03/09، کارگاه آموزشی ایمنی زیستی در اول اسفند و آزمون آن در 8 اسفند ساعت 12- 14 در دانشکده داروسازی برگزار خواهد شد.