اخبارپژوهشیکارگاه اخلاق درحیوانات آزمایشگاه

*قابل توجه دانشجویان گرامی*
 
نظر به اهمیت آشنایی دانشجویان با اصول کار و اخلاق در حیوانات آزمایشگاهی و تاکید کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی وزارت متبوع مبنی بر رعایت کدهای اخلاقی به اطلاع می رساند دومین کارگاه "اخلاق در حیوانات آزمایشگاهی" در مورخ 98/4/27 در مرکز همایش های بین المللی روزبه از ساعت 8:30 لغایت 14 برگزار خواهد گردید،بدیهی است کلیه پرپوزال های تحقیقاتی مشمول کار با حیوانات آزمایشگاهی در صورت عدم ارائه گواهی فوق در فرآیند رسیدگی و تصویب قرار نخواهدگرفت.